Kaposvári Természetbarátok Turista Egyesülete
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Egyesületünk élete
 
2019. évi kerékpáros túrák
 
Március
 
Április
 
Május
 
Június
 
Július
 
Augusztus
 
Szeptember
 
Október
 
Hasznos tanácsok
 
Túrabeszámolók
 
Túratervek, ötletek
 
Látnivalók a túrákon
 
Társalgó (chat)
Név:

Üzenet:
:)) :) :@ :? :(( :o :D ;) 8o 8p 8) 8| :( :'( ;D :$
 
KTTE Alapszabályzat 1.

 

A KAPOSVÁRI TERMÉSZETBARÁTOK TURISTA EGYESÜLETÉNEK

 

ALAPSZABÁLYA

 

I.

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

I.1.   Egyesület.

 

I.1.1. Neve: Kaposvári Természetbarátok Turista Egyesülete (továbbiakban: Egyesület)                        

         Nevének rövidítése: KTTE.

 

I.1.2. Székhelye: 7400 Kaposvár, Honvéd utca 25. II. emelet 1.

 

I.1.3. Zászlaja: Arany-zöld.

 

I.1.4. Jelvénye:  Négyzetben elhelyezkedő kör, melyben egy kisebb átmérőjű kör is elhelyezkedik.                                                        

                           A két kör közötti terület tartalmazza az egyesület megnevezését adó feliratot.                              

                           A kisebb, belső kört az átmérő két részre osztja, s az alsó félkörben két egymásba

                           fonódó kéz, a felső körben pedig három halom található. A középső halomból három           

                           darab virág nyúlik ki.

 

I.1.5. Alapításának éve: 1983.

 

I.1.6. Működési területe: Nemzetközi.

 

I.2.    Az Egyesület önálló jogi személy.

 

I.2.1. Az Egyesület elnöke: Szép József  7400 Kaposvár, Honvéd utca 25. 2. emelet 1. alatti lakos   

          önállóan képviseli az egyesületet.

 

I.3.    Az egyesület bázisát képező állami, társadalmi szervek neve:

          Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata;

          Együd Árpád Művelődési Központ Kaposvár.

 

I.4.    Az egyesület felügyelő szerve:

          Kaposvári Törvényszék.

 

II.

 

AZ EGYESÜLET MŰKÖDÉSÉNEK ELVI ALAPJAI, 

AZ EGYESÜLET CÉLJA ÉS TEVÉKENYSÉGI KÖRE

 

II.1. Az Egyesület működésének elvi alapjai:

-             az Egyesület olyan társadalmi (civil) szervezet, amely a természetjárás, természetvédelem,    

 környezetvédelem elvi alapján, önkéntesen szerveződik, és ennek szellemében határozatlan ideig  

 működik, magát a demokratikus civil társadalom alkotórészének tekinti;

-            tevékenységét a Polgári Törvénykönyvről szóló  2013. évi V. törvény  (a továbbiakban: Ptk.),  az    egyesülési jogról,  a  civil szervezetek működéséről és támogatásáról  szóló  2011.  évi  CLXXV.  törvény (a továbbiakban: civil törvény), a sportról szóló 2004. évi I. törvény, a közérdekű önkén-tes  tevékenységről szóló  2005. évi LXXXVIII. törvény,  valamint a vonatkozó jogszabályok  és jelen alapszabály alapján fejti ki;

-            politikai pártoktól, szervezetektől és áramlatokról független, azokat és azok jelöltjeit nem támogatja, és azoktól támogatást nem fogad el;

-            politikailag és ideológiailag semleges;

-            országgyűlési képviselőjelöltet nem támogat és nem is állít;

-            megyei és települési önkormányzati választáson jelöltet nem támogat, és nem állít;

-            nem nyereségelvű szervezet, minden bevételét a természetbarát mozgalom céljaira fordítja, mindenben szakosztályainak, a szervezett természetbarátoknak az érdekeit képviseli és szolgálja;

-            gazdasági-vállalkozási tevékenységet a létesítő okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez;

-            gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott  tevékenységére fordítja;

-            közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

 

II.2. Az Egyesület célja:

       -           a szabadidősport, ezen belül a természetjárás; a rendszeres sportolás (versenyzés), testedzés,                                

                   felüdülés biztosítása, mely igények felkeltése érdekében gyalogos és kerékpáros túrákat szervez;  

                    valamint tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása;

-            túrái szervezése és lebonyolítása során fokozott figyelmet szentel a természetvédelmi értékek megismerésének, megismertetésének, védelmének;

-            a természet- és környezetvédő szemlélet kialakítása, különös tekintettel Somogy megye és a Duna-Dráva Nemzeti Park környezeti és természeti értékeire;

-            az egyesület céljainak megvalósítása érdekében együttműködik bázisával, illetve működési területén állami, társadalmi szerveivel, ápolja a turista hagyományokat;

-            az egyesület jogszabályokban meghatározott keretek között nemzetközi tevékenységet folytathat;

 

II.3. Az Egyesület tevékenységi köre:

-            felkeltse a természetjárás iránti figyelmei és igényt, növelje a természetjárásba bekapcsolódottak számát, ösztönözzön a természetjárás rendszeres gyakorlására;

-            kezdeményezze és szervezze a természetjáró szakosztályok létrejöttét, segítse elő és hangolja össze azok tevékenységét;

-            alakítsa ki a szakosztályoknak nyújtandó kedvezményeinek rendszerét, szorgalmazza  szakosztályai részére nyújtandó kedvezményeket az állami,                                                                                           önkormányzati, társadalmi és gazdálkodó szervezeteknél;

-            segítse elő a szabadidő kellemes, hasznos eltöltését a természetben;

-            szakmailag támogassa, illetve kezdeményezze túrák és táborozások szervezését;

-            szervezze és rendezze a természetjáró programokat (nyílt túrák, teljesítménytúrák, tájékozódási túraversenyek, városismereti versenyek, táborozások stb.);

-            működjön közre a természetjárás során bajbajutottak mentésében;

-            lássa el a természetjárók társadalmi érdekképviseletét;

-            gondozza és fejlessze a jelzett turistaút-hálózatot, a forrásokat, a kulcsos házakat és más természetjáró létesítményeket;

-            az egyesület működési területén természetbarát szálláshely biztosításával elősegíti az oktatási intézmények tanulóinak, továbbá a lakosság testnevelési és sporttevékenységét;

-            az egyesület vállalkozási tevékenységet is folytat. Vállalkozási tevékenységének megnevezése az új TEÁOR szerint:                                                        

                                   55.20 Szálláshely szolgáltatás

                               73.11 Reklámtevékenység

                               93.12 Sportegyesületi tevékenység

-            ezen tevékenységén belül tagjai számára ingyenesen, kívülállók részére térítés ellenében biztosítja a Zselickisfalud, Fő u. 74. sz. alatt található „Vándor” turistaház

             és táborhely használatát.  A turistaház üzemeltetéséből befolyt összeget a ház fenntartására, illetve túrák és rendezvények támogatására használja fel;

-            propagálja és népszerűsítse a természetjárás céljait, lehetőségeit;

-            támogassa a természet- és környezetvédelem érdekeit szolgáló törekvéseket, terjessze és segítse   az ökológiai gondolkodást,

              és vegyen részt a természet- és környezetvédelmi tevékenységekben;

-            alakítsa ki hazai, illetve külföldi és nemzetközi szervezetekkel a tevékenységét elősegítő szakmai és társadalmi kapcsolatait.

 

II.4. Az Egyesület a természetjáró tevékenységet hagyományosan gyalogos, kerékpáros, vízitúrázó,                                   

illetve az Magyar Természetjáró Szövetség (MTSZ) által is elfogadott bármely egyéb módon fejti ki.

 

II.5. Az Egyesület - feladatai ellátására - létesítményeket, vállalkozásokat, intézményeket hozhat létre és tarthat fenn, továbbá ilyen célból részt vehet más társadalmi szervezetek,

illetőleg gazdasági társaságok létrehozásában, működésében.

 

III.

 

AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

 

III.1. Az Egyesület (szakosztályainak) tagja lehet a jelen Alapszabályt elfogadó, az egyesületi célok megvalósításában tevékenyen résztvevő minden magyar állampolgár. Kiskorú állampolgár is felvehető tagként az Egyesületbe, részükre ifjúsági csoportok létesíthetők. Az Egyesületnek külföldi állampolgár is tagja lehet.

 

III.2. Az Egyesület pártoló tagja lehet:

-                 minden természetes, nagykorú személy, aki vállalja az Egyesület erkölcsi és anyagi támogatását;

-                 minden olyan jogi személy, amely belépésekor együttműködési megállapodásban kötelezettséget vállal az Egyesület erkölcsi és anyagi támogatására.

III.3. Az Egyesület tiszteletbeli tagjává választható az, aki az Egyesület elveinek és céljainak megvalósulásáért több évtizeden át kimagasló eredménnyel dolgozott.

 

III.4. Az Egyesület tagja egyidejűleg más társadalmi szervezeteknek is tagja lehet.

 

III.5. Az Egyesületbe való belépés önkéntes:

-                 a belépési nyilatkozatot az elnökségnél kell benyújtani, amely a felvételről a kérelem beérkeztét követően 30 napon belül dönt a tagfelvételről;

-                 a döntést írásban, az átvételt igazolható módon közli az érintettel, aki az elutasító döntéssel szemben a közléstől számított 15 napon belül élhet fellebbezéssel a közgyűlés felé;

-                 a közgyűlés soron következő ülésén határoz a jogorvoslati kérelemről;

-                 a tagsági jogviszony pozitív döntés esetén, első fokon az elnökség, jogorvoslat esetén a közgyűlés döntésével létesül.

 

III.6. Az Egyesület tagjairól nyilvántartást kell vezetni, a következő adatokkal: név, székhely, szakosztályvezető neve, igazolt tagok nyilvántartása.

 

III.7. Az Egyesületi tagság megszűnik:

-                 az Egyesület megszűnésével;

-                 kilépéssel, melyet az Egyesület elnökségéhez benyújtott írásbeli nyilatkozattal kell bejelenteni;

-                 az Egyesületi tagdíj folyó év február 28-i befizetésének elmulasztásával;

-                 kizárással, melyről az Egyesület elnöksége dönt határozattal (a kizárás oka lehet a természetbarát értékrenddel nem összeegyeztethető vagy az Alapszabálynak ellentmondó, illetve etikátlan, sportszerűtlen magatartás);

-                 a kizárási eljárást bármely tag jogosult kezdeményezni az alapjául szolgáló ok tudomásszerzését követő 30 napon belül az elnökségnél;

-                 a kizárás tárgyában tartott elnökségi ülésről az érintettet tértivevényes levélben vagy írásban, az átvételt igazolható módon kell értesíteni úgy, hogy az érintett az értesítést legalább az ülést megelőző 8 nappal korábban kézhez vegye;

-            a kizárás tárgyában tartott elnökségi ülés az érintett távollétében megtartható, ha az érintett értesítése szabályszerű volt, és az érintett előzetesen írásban alapos okkal távolmaradását nem mentette ki, vagy írásban kérte az eljárás távollétében történő megtartását;

-            az érintett a védekezését a kizárás tárgyában tartott elnökségi ülésen szóban vagy legkésőbb az ülés időpontjáig írásban terjesztheti elő;

-            a kizárás tárgyában hozott valamennyi határozatot az érintettel tértivevényes küldeményben vagy írásban, az átvételt igazolható módon kell közölni;

-            az elnökség által hozott kizáró határozattal szemben az érintett a közlést követő 15 napon belül írásban fellebbezhet a közgyűléshez, a közgyűlés által hozott határozattal szemben az érintett a közgyűlést követő 30 napon belül az illetékes megyei bírósághoz fordulhat jogorvoslatért törvénysértés esetén;

-            a kizárt tag tagsági viszonya az elnökség általi kizáró határozat jogerőre emelkedésének napján, vagy fellebbezés benyújtása esetén, ha a közgyűlés az elnökség általi kizáró határozatot helybenhagyja – illetve a bírósági jogorvoslat benyújtása esetén, ha a bíróság a közgyűlés általi kizáró határozatot helybenhagyja – a közgyűlés általi kizáró határozathozatal napján szűnik meg;

-            elhalálozás esetén törléssel szűnik meg.

 

III.8. Az Egyesületi pártoló tagság megszűnik:

-            a pártoló tagság kilépéssel, a tagdíj befizetésének egy éves elmulasztásával, vagy elhalálozás miatti törléssel, illetve kizárással szűnik meg. A pártoló jogi személyek tagsága a jogi személy megszűnésével, kilépéssel vagy a tagdíjfizetés egy éves elmulasztásával megszűnik;

-            az Egyesületnek befizetett tagdíjat, támogatást, adományt nem lehet visszakövetelni.

III.9. Az Egyesületi tagok jogai és kötelezettségei

III.9.1. Az Egyesület tagjainak jogai:

-            az Egyesület közgyűlésén, részt vesz a határozatok meghozatalában, az ajánlások kialakításában, az Egyesület tisztségviselőinek megválasztásában;

-            tagjai részt vehetnek az Egyesület rendezvényein;

-            az Egyesület nagykorú tagjai, akik a közügyek gyakorlásától nincsenek eltiltva, választhatók az Egyesület tisztségeire, szervezeteibe;

-            véleményt nyilváníthat, javaslatot és indítványt tehet az Egyesületet, illetőleg a természetjárást érintő bármely kérdésekben;

-            az adott naptári évre érvényesített természetbarát igazolvánnyal rendelkező tagjai igénybe vehetik az Egyesület által biztosított kedvezményeket.

 

III.9.2. Az Egyesület tagjainak kötelezettségei:

-            az Egyesületi Alapszabály és más belső szabályzatok betartása;

-            az Alapszabály szerint az Egyesületi céloknak megfelelő tevékenység;

-            az Egyesületi célok elérésének, az Egyesület tevékenységének elősegítése, erkölcsi és egyéb támogatása;

-            versenyszerűen sportoló tag esetében a hazai és nemzetközi versenyekre való lelkiismeretes felkészülés és legjobb tudása szerinti szereplés;

-            sportszerű magatartás;

-            a tagok részéről a tagdíj évenkénti befizetése.

 

III.9.3. A pártoló tag nem választó és nem választható, és a közgyűlés határozatainak meghozatalában nem vehet részt.

III.9.4. A természetes személyiségű pártoló tag jogai és kötelezettségei:

-            véleményt nyilváníthat, javaslatot és indítványt tehet az Egyesületet és a természetjárást érintő bármely kérdésben, illetve részt vehet az Egyesület rendezvényein;

-            az Alapszabály betartása;

-            kötelessége az Egyesület erkölcsi támogatása, az Egyesület tevékenységének elősegítése, a pártoló tagdíj befizetése;

-            az Alapszabály betartása;

-            sportszerű magatartás.

 

III.9.5. A jogi személyiségű pártoló tag jogai és kötelezettségei:

-            a belépéskor megkötött megállapodás szerint – képviselője útján – közreműködhet az Egyesület szerveinek őt érintő munkájában, illetve véleményt nyilváníthat, javaslatot és indítványt tehet az Egyesületet, a természetjárást érintő bármely kérdésben;

-            az Alapszabály betartása;

-            sportszerű magatartás;

-            kötelessége az Egyesület erkölcsi támogatása, az Egyesület tevékenységének a megkötött megállapodás szerinti segítése, a megállapodásban meghatározott összegű évi tagsági díj és egyéb támogatás befizetése.

III.9.6. A tiszteletbeli tag jogai és kötelezettségei:

-            megilletik az Egyesület által nyújtott kedvezmények;

-            véleményt nyilváníthat, javaslatot és indítványt tehet az Egyesületet, a természetjárást érintő bármely kérdésben;

-            teljes joggal, egy szavazattal részt vehet az Egyesület közgyűlésén;

-            kötelessége erkölcsileg támogatni az Egyesületet, és elősegíteni annak tevékenységét;

-            az Alapszabály betartása;

-            sportszerű magatartás.

 

IV.

 

AZ EGYESÜLET SZERVEZETE

 

IV.1. Az Egyesület szervezete demokratikusan épül fel és működik.

IV.2. Testületeit és tisztségviselőit az Egyesület tagjai választják.

IV.3. A közgyűlés:

-            a közgyűlés az Egyesület legfelsőbb szerve;

-            a közgyűlés a 18. életévűket betöltött tagok összessége;

-            a közgyűlést az elnökség hívja össze oly módon, hogy a közgyűlés helyét, idejét és napirendjét legalább 8 nappal a közgyűlés előtt a tagokkal írásbeli meghívó formájában írásban vagy e-mailen keresztül közölni kell;

-            a közgyűlés ülései nyilvánosak;

-            a közgyűlés ülését az Egyesület elnöke, mint levezető elnök, akadályoztatása esetén az általa felkért elnökségi tag vezeti;

-            a közgyűlésen a mindenkori elnökség – amennyiben elnökségi tagságuk érvényben van a közgyűlés megkezdésekor – teljes körű szavazati joggal vesz részt, beleértve az új elnökség megválasztását is;

-            a résztvevők számát minden esetben a tárgyévet megelőző évben igazolt létszám alapján kell meghatározni; az Egyesület nyilvántartása képezi a létszám meghatározás alapját, melyhez az Egyesületnek olyan egyértelmű azonosítható név és cím listát kell csatolni, melyből szükséges esetén a tagsági jogosultság visszaellenőrizhető; a személyes adatokat tartalmazó nyilvántartást az Egyesület az adatvédelmi törvény előírásainak megfelelően kezeli;

-            a közgyűlés ülése a határozatképesség megállapításával kezdődik, majd a napirend megszavazásából, a tagok közül két jegyzőkönyv-hitelesítő és a jegyzőkönyvvezető megválasztásából, a napirend (benne az egyes napirendi pontok) megtárgyalásából és a határozathozatalokból áll. A közgyűlés ülését az Egyesület elnöke, mint levezető elnök, akadályoztatása esetén az általa felkért elnökségi tag vezeti.

-            a közgyűlést vezető levezető elnök megállapítja az ülés határozatképességét, javaslatot tesz az ülés napirendjére, illetve a jegyzőkönyv-hitelesítők és a jegyzőkönyvvezető személyére. Ezt követően a napirendi pontok tárgyalására került sor.

-            a közgyűlés határozatait nyílt szavazással, kézfelemeléssel, szótöbbséggel hozza. A határozatképesség vizsgálatára minden határozathozatalnál sor kerül. A közgyűlés ülésén minden rendes tag egy szavazattal rendelkezik. A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a rendes tagok ötven százaléka plusz egy fő, tehát több mint fele jelen van. Az alapszabály módosításához a jelenlévő tagok háromnegyedes szótöbbségi határozata szükséges. Az Egyesület céljának módosításához és az Egyesület megszűnéséről szóló döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbségi határozata szükséges.

-            a határozat meghozatalakor nem szavazhat az,

-          akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy az Egyesület terhére másfajta előnyben részesít;

-          akivel a határozat szerint szerződést kell kötn

-          aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;

-          akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az Egyesületnek nem tagja vagy alapítója;

-          aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy

-          aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

-            ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni.

-            a közgyűlés üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni. A két jegyzőkönyv-hitelesítő az elnök és a jegyzőkönyv-vezető mellett az elkészült jegyzőkönyvet aláírja. A jegyzőkönyvhöz mellékelni kell az ülés meghívóját és a jelenléti ívet. A jegyzőkönyv eredeti példányát a mellékletekkel együtt az elnök őrzi. A jegyzőkönyv tartalmazza az ülés helyét és idejét, az ülés napirendjét, a hozott határozatokat sorrendben és évenként számozva, valamint a szavazati arányokat és az aláírásokat.

-            határozatképtelenség esetére a közgyűlést az elnökség ugyanazon napra és helyre, fél órával a tervezett első időpontot követően azonos napirenddel összehívhatja úgy, hogy ennek tényét az első időpontra kiküldött meghívó már tartalmazza; az újból összeült közgyűlés a megjelent küldöttek számától függetlenül határozatképes, az eredeti napirendi pontok fenntartásával;

-            a közgyűlés általában nyílt szavazással, egyszerű többséggel hozza meg szavazatait; szavazategyenlőség esetén új szavazást kell elrendelni nyilvánosan, és újabb szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni;

-            a jelenlévők legalább 1/3-a indítványozhatja a titkos szavazás elrendelését, amelynek tárgyában nyílt szavazással kell dönteni; a tisztségviselők választása minden esetben titkos szavazással történik;

-            a közgyűlést évenként össze kell hívni, legkésőbb a tárgyév május 31-ig.

 

IV.3.1. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

-            az alapszabály módosítása;

-            az Egyesület 3:84. § foglaltak szerint megszűnésének, egyesülésének, szétválásának elhatározása;

-            a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;

-            az éves költségvetés elfogadása;

-            az éves beszámoló - ezen belül az elnökségnek az Egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentésének - elfogadása;

-            a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az Egyesülettel munkaviszonyban áll;

-            az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az Egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt;

-            a jelenlegi és korábbi tagok, a vezető tisztségviselők és az ellenőrző bizottsági tagok vagy más Egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés;

-            az ellenőrző bizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk megállapítása;

-            a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; és

-            a végelszámoló kijelölése.

-            az MTSZ közgyűlésére küldöttek megválasztása;

-            az elnökség beszámoltatása, az elnökség, valamint bármely elnökségi tag visszahívása;

-            az Egyesület részére ingatlan vagyon megszerzése, megterhelése, elidegenítése, gazdasági-vállalkozási tevékenység elhatározása, valamint minden olyan határozat meghozatala, melyek alapján az Egyesület számára jelentős vagyonterhek vagy kötelezettségek keletkeznek;

-            az elnökség határozatai ellen a közgyűléshez beterjesztett fellebbezések elbírálása;

-            az Ellenőrző Bizottság beszámoltatása;

-            az Egyesület megalakulásának, feloszlásának vagy más szervezettel történő egyesülésének kimondása;

-            feloszlás, megszűnés, vagy egyesülés esetén rendelkezés az Egyesület vagyonának hovafordításáról;

-            elismerő címek alapítása;

-            a közgyűlés Tiszteletbeli Elnököt választhat, Tiszteletbeli Tag címet adományozhat;

-            a közgyűlés dönt minden olyan kérdésben, amelyet valamely küldött legalább 30 nappal a közgyűlés összehívása előtt az elnökségen keresztül a közgyűlés elé terjeszt;

-            az egyesület jogutód vagy jogutód nélküli megszűnése esetén a közgyűlésnek rendelkeznie kell a fenn maradó vagyonról, annak esetleges átruházásáról.

 

IV.4. Rendkívüli közgyűlés:

-            rendkívüli közgyűlést kell összehívni, ha azt a tagok egyharmada, illetve az elnökség az ok és a cél megjelölésével kezdeményezi, vagy a bíróság elrendeli;

-            egyebekben a rendkívüli közgyűlésre a soros közgyűlés előírásai vonatkoznak.

 

 

 

 

 
Hírlevél, levél küldés

E-mail regisztráció:

Küldésről itt olvashatsz.

 
Pontos idő
 
Ami fontos lehet
 
2018. évi gyalogos túrák
 
Permanens IVV
 
Január
 
Február
 
Március
 
Április
 
Május
 
Június
 
Július
 
Augusztus
 
Szeptember
 
Október
 
November
 
December
 
Zubor István: Levelek egy kezdő turistához
 
Somogyi túrázók linkgyüjteménye
 
Kiemelt linkek
 
Hasznos linkek
 
Hasznos segédanyagok
 
Számláló
Indulás: 2006-03-26
 
SMS-hirdetőfal
 

Furry Fandom - Antropomorf Állatok - Furry Fandom - Antropomorf Állatok - Furry Fandom - Antropomorf Állatok    *****    Egy Blog az Én világom. :) Gyere és nézz be ha érdekel, az Online Játékok leírása, csináld magad dolgok, stb...    *****    Ön internet szolgáltató? Nem talál céget aki javítaná az elromlott hálózati, mikrohullámó eszközeit? Katt ide!    *****    Se kép, se hang? Hozza el, megjavítjuk! LCD TV, Inverteres hegesztõ, Mosó- Mosogatógép, és sok más. Garanciával!    *****    Elromlott? Mi megjavítjuk! Ipari és háztartási elektronika javítás! Garanciával. Elektronika-szerviz.gportal.hu    *****    Rendeld meg:Születési,elõrejelzési,párkapcsolati,fogamzási,hold horoszkóp,biotérkép.Ingyen konzultáció mindenrõl!Várlak!    *****    Keresek jó humorú szerkesztõ társat készülõ ZENÉS KABARÉ MÛSOROMHOZ    *****    Rendelj születési horoszkópot és ajándék 3 éves elõrejelzés,valamint ingyenes konzultáció az ajándékod. Várlak kattints!    *****    Iván és Sára kattttttt!!!!!!!!!!    *****    Erotika az állatövi jegyekben    *****    A szerelem karmája a horoszkópban    *****    Születési horoszkóp,ajándék 3 évi elõrejelzéssel,ingyenes konzultációs lehetõség, telefonon,messengeren,skypeon! Várlak!    *****    Kihagyhatatlan asztrológiai megrendelések, olvasmányok, szoftverek, ezoterikus témák sokasága vár az oldalamon. Várlak!!    *****    Vanessa Hudgens - Magyarország egyetlen mûködõ az egykori Szerelmes hang jegyek sztárjával foglalkozó oldala!    *****    A végtelen szeretet az egyetlen igazság, minden más illúzió.    *****    Ha sok mindent tudni szeretnél és válaszokra vársz látogass el oldalamra!    *****    SZEREPJÁTÉK - Csatlakozz közénk és légy részese egy kalandnak - FRPG - Még nem késõ csatlakozni - SZEREPJÁTÉK    *****    VANESSA HUDGENS - A LEGNAPRAKÉSZEBB MAGYAR RAJONGÓI OLDALAD A TEHETSÉGES ÉNEKES-SZÍNÉSZNÕRÕL - VANESSA HUDGENS    *****    Ipari elektronkia szerviz, villamos kéziszerszám javitás, érintésvédelmi felülvizsgálat. elektronika-szerviz.gportal.hu    *****    Minden lány egy kicsikét királylány, minden Fiú kicsit hõs lovag. - FRPG