Kaposvári Természetbarátok Turista Egyesülete
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Egyesületünk élete
 
2018. évi kerékpáros túrák
 
Március
 
Április
 
Május
 
Június
 
Július
 
Augusztus
 
Szeptember
 
Október
 
Hasznos tanácsok
 
Túrabeszámolók
 
Túratervek, ötletek
 
Látnivalók a túrákon
 
Társalgó (chat)
Név:

Üzenet:
:)) :) :@ :? :(( :o :D ;) 8o 8p 8) 8| :( :'( ;D :$
 
KTTE Alapszabályzat 2.

 

IV.5. Az elnökség:

 

IV.5.1. Az Egyesület tevékenységének irányítása céljából a közgyűlés a tagjai közül elnökséget választ.

 

IV.5.2. Az elnökség tagjai:

-            az elnökség létszáma 3 fő;

-            az elnökségnek csak olyan nagykorú magyar állampolgár lehet a tagja, aki nincs eltiltva a közügyek gyakorlásáról, és nem áll büntető ítélet hatálya alatt;

-            az. elnökség tagjai feladataikat társadalmi munkában látják el, igazolt költségeik megtérítésére azonban jogosultak;

-            az elnökség tagjai: elnök, elnökségi tagok;

-            az elnökség tagjainak megbízatása öt évre szól, többször választhatók;

-            a lemondott vagy egyéb okból megvált elnökségi tag helyére az Egyesület tagjainak sorából új személy behívása (kooptálása).

 

IV.5.3. Az elnökségi tagok jogai és kötelességei:

-            az elnökségi üléseken és az elnökség határozatainak meghozatalában való részvétel;

-            a közgyűlés határozatainak végrehajtása;

-            megbízás alapján az Egyesület képviselete;

-            jogosultak és kötelesek az Egyesületet érintő körülményeket figyelemmel kísérni, azokkal kapcsolatban javaslatokat, észrevételeket az elnökség elé terjeszteni.

 

IV.5.4. Az elnökség feladata és hatásköre:

-            biztosítja az Egyesület működését;

-            végrehajtja a közgyűlés határozatait, szervezi és ellenőrzi az Egyesület tevékenységét, céljainak megvalósítását;

-            összeállítja és jóváhagyja az Egyesület éves munkatervét, esemény naptárát, éves költségvetését;

-            jóváhagyja az előző évi gazdálkodásról szóló jelentést, a gazdálkodás előző évi adatait nyilvánosságra hozza;

-            beszámolót készít a két közgyűlés közötti időszak munkájáról;

-            gondoskodik a közgyűlés összehívásáról, a küldöttek részére a napirendi pontoknak megfelelő anyagokat 8 nappal a közgyűlés időpontja előtt eljuttatja, előkészíti üléseit;

-            kapcsolatot tart társadalmi, állami, önkormányzati és gazdasági szervezetekkel, valamint más intézményekkel, megállapodásokat köt ezen szervezetekkel és gondoskodik ezek végrehajtásáról;

-            bizottságokat hoz létre és megbízza azok vezetőit, beszámoltatja őket tevékenységükről, illetve bizottságokat szüntet meg;

-            dönt a tagok felvételéről, kizárásukról vagy tagságuk megszüntetéséről;

-            kialakítja, illetve fenntartja az Egyesület nemzetközi kapcsolatait;

-            az Egyesület számára meghatározott egyetértési és véleményezési jogot gyakorolja;

-            dönt a közgyűlés által alapított elismerések adományozásáról;

-            döntései és határozatai az Egyesület tagja részére nyilvánosak.

 

IV.5.5. Az elnökség működése:

-            az elnökség maga állapítja meg ügyrendjét és munkatervét;

-            az elnökség szükség szerint, de legalább évente egyszer ülésezik;

-            az elnökségi ülést az elnök hívja össze; továbbá az elnökségi ülés összehívását kezdeményezheti az elnökségi tagok legalább 1/3-a;

-            az ülést az elnök a tervezett időpontot megelőzően legalább 8 nappal, napirend közlésével írásban hívja össze meghívóval;

-            az elnökség ülései nyilvánosak;

-            az elnökség határozatképes, ha az ülésen a tagok több mint fele megjelenik;

-            a határozatképtelenség miatt elhalasztott ülést 8 napon belül ismét össze kell hívni;

-            az elnökség határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza;

-            az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján kötelesség vagy felelősség alól mentesül,

             vagy bármilyen előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt;

-            az elnökségi ülésekről jegyzőkönyv készül;

-            az elnökség döntéseiről azok tartalmát, időpontját, hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők személyét és számarányát tartalmazó nyilvántartást kell vezetnie a titkárnak.

 

IV.5.6. Az Egyesület elnöke:

-            megválasztása a közgyűlés hatásköre;

-            irányítja az Egyesület tevékenységét, gazdálkodását, aláírási és utalványozási jogot gyakorol;

-                munkáltatói jogkört gyakorol a jogszabályokban megszabott feltételek szerint;

-            képviseli az Egyesületet  az állami, önkormányzati szervek, társadalmi és más szervezetek előtt;

-            elnököl a közgyűlésen és az elnökségi üléseken;

-            tevékenységéért a közgyűlésnek felelős.

 

IV.5.7. Elnökségi tagok:

-            megválasztásuk a közgyűlés hatásköre;

-            tevékenységi és hatáskörüket az elnökség határozza meg.

 

IV.6. Az Ellenőrző Bizottság:

-            a közgyűlés az Egyesület működésének, gazdálkodásának és vagyonkezelésének ellenőrzése 3 tagból álló Ellenőrző Bizottságot választ.

-            tagjai az Egyesületben más tisztséget nem viselhetnek, közvetlen hozzátartozójuk, élettársuk alkalmazott sem lehet;

-            nem lehet az Ellenőrző Bizottság tagja, aki a vezető szerv elnöke vagy tagja, aki az Egyesülettel e megbízatásán kívül munkaviszonyban

              vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, aki a szövetség cél szerinti juttatásából részesül

             (a bárki által igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatások és tagoknak alapszabály szerint nyújtott megfelelő cél szerinti juttatások kivételével),

               illetve aki a fentiek hozzátartozója

-            tagsági feladatukat társadalmi munkában látják el;

-            tagjai büntető ítélet hatálya alatt nem állhatnak;

-            az Ellenőrző Bizottság tevékenységét a bizottság elnöke irányítja, üléseit összehívja;

-            az Ellenőrző Bizottság szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik;

-            az Ellenőrző Bizottság határozatképes, ha ülésén legalább két tagja jelen van;

-            az Ellenőrző Bizottság döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza;

-            a lemondott vagy egyéb okból megvált számvizsgáló bizottsági tag helyére az Egyesület tagjainak sorából új személy behívása (kooptálása).

 

IV.6.1. Az Ellenőrző Bizottság feladata:

-            az Egyesület gazdálkodás törvényességének ellenőrzése, a pénzügyi és gazdasági tevékenység rendszeres vizsgálata és szakmai segítése;

-            a bizottság a hatályos jogszabályok alapján felülvizsgálja az Egyesület éves beszámolóját;

-            az Ellenőrző Bizottság észrevételeiről, tapasztalatairól, javaslatairól rendszeresen tájékoztatja az elnökséget;

-            az Ellenőrző Bizottság tevékenységéért a közgyűlésnek felelős, annak köteles beszámolni;

 

IV.7. Az Egyesület vezető szerveinek döntéseit a tagsággal körlevél, egyéb érintettekkel írásbeli értesítés formájában kell közölni.

 

 

V.

 

AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA, VAGYONA

 

V.1. Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik.

V.2. Az Egyesület bevételei:

-            tagdíj – a tagok által befizetett tagsági díj;

-            magán- és jogi személyek támogatása;

-            az Egyesület tulajdonát képező vagyontárgyak bérleti díja;

-            állami, önkormányzati, alapítványi, költségvetési és egyéb támogatások;

-            rendezvények bevételei;

-            pályázatokon nyert pénzösszegek;

-            a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint kiutalt összege;

-            szolgáltatási tevékenység ellenértéke;

-            hagyományozás (örökség);

-            az alaptevékenységet szolgáló gazdasági tevékenység;

-            reklámtevékenység;

-            jogdíjak;

-            szponzorálás;

-            egyéb bevételek.

V.3. Az Egyesület bevételével önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel.

V.4. Az Egyesület szakosztályai az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

V.5. Az Egyesület vagyona lehet:

-            készpénz (bankbetét, folyószámlán lévő összeg);

-            követelés;

-            ingó- és ingatlan vagyon;

-            értékpapír;

-            tőkerészesedés.

V.6. Az Egyesület a gazdasági eseményeket önállóan végzi, vagy végezteti.

 

V.7. Az Egyesület bankszámlája felett az elnök rendelkezik.

 

V.8. Az Egyesület feloszlása vagy más szervezettel történő egyesülése esetén a határozatot kimondó közgyűlés rendelkezik. Ha a vagyon hovafordításáról az alapszabály vagy a közgyűlés nem rendelkezett, továbbá ha az Egyesület feloszlatással szűnt meg, vagy a felügyelő szerv annak megszűnését állapítja meg, vagyona a hitelezők kielégítése után az Egyesület egyéni tagjai létszámának arányában kell felosztani, 3:85. § foglaltak szerint.

 

VI.

 

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI, FELELŐSSÉGI ÉS TITOKTARTÁSI SZABÁLYOK

 

 

VI.1. A közgyűlés és az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy aki, vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetőleg a megkötendő jogügyletben érdekelt. Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, az alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.

 

VI.2. Nem lehet az ellenőrző bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki

-            a közgyűlés, illetve az elnökség elnöke vagy tagja (ide nem értve az Egyesület döntéshozó szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be);

-            a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik;

-            az Egyesület cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az Egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást -, illetve  az  előző

személyek közeli hozzátartozója.

 

VI.3. Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt létesítő okiratában meghatározott tevékenységére kell fordítania.

 

VI.4. Az Egyesület az elnökség tagját, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek közeli hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve az Egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesítheti.

 

VI.5. Az Egyesület megszűnését követő három évig nem lehet más szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan szervezet vezető tisztségviselője volt – annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig;

-            amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki;

-            amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel;

-            amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki;

-            amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte;

-            amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte;

-            Az elnökség tagja, illetve az ennek jelölt személy köteles az Egyesületet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más szervezetnél is betölt.

 

VI.6. Az elnökség tagja köteles az elnökséget, illetőleg a közgyűlést tájékoztatni arról, ha egyidejűleg más szervezetnél is vezető tisztséget tölt be.

 

VI.7. Az elnök és az elnökség tagjai tiszteletdíjra nem jogosultak.

 

VI.8. A vezető tisztségviselővel szembeni követelmények és kizáró okok:

-            vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták;

-            ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell;

-            a vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni;

-            nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült;

-            nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet;

-            az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

 

VI.9. Titoktartási és felvilágosítási kötelezettség:

-            a vezető tisztségviselő az Egyesület tagjai részére köteles az Egyesületre vonatkozóan felvilágosítást adni, és számukra az Egyesületre vonatkozó iratokba és nyilvántartásokba betekintést biztosítani. A felvilágosítást és az iratbetekintést a vezető tisztségviselő a jogosult által tett írásbeli titoktartási nyilatkozat tételéhez kötheti;

-            a vezető tisztségviselő megtagadhatja a felvilágosítást és az iratokba való betekintést, ha ez az Egyesület üzleti titkát sértené, ha a felvilágosítást kérő a jogát visszaélésszerűen gyakorolja, vagy felhívás ellenére nem tesz titoktartási nyilatkozatot. Ha a felvilágosítást kérő a felvilágosítás megtagadását indokolatlannak tartja, a nyilvántartó bíróságtól kérheti az Egyesület kötelezését a felvilágosítás megadására.

 

VI.10. A vezető tisztségviselő felelőssége:

-            A vezető tisztségviselő az ügyvezetési tevékenysége során a jogi személynek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a jogi személlyel szemben ( 3:86. § (1) ; (2) ).

 

VI.11. A vezető tisztségviselői megbízatás megszűnése:

-            Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás

-          határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;

-          megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével;

-          visszahívással;

-          lemondással;

-          a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;

-          a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;

-          a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével;

-            az Egyesület tagjai a vezető tisztségviselőt bármikor, indokolás nélkül visszahívhatják;

-            a vezető tisztségviselő megbízatásáról az Egyesülethez címzett, az Egyesület másik vezető tisztségviselőjéhez vagy döntéshozó szervéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat;

-            ha a jogi személy működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.

 

 

VII.

 

BESZÁMOLÁSI SZABÁLYOK

 

VII.1. A beszámolót az elnökség készíti az irányadó szabályok szerint és terjeszti a közgyűlés elé jóváhagyásra. A beszámolót az elfogadást megelőzően legalább 8 nappal korábban a szavazásra jogosultak rendelkezésére kell bocsátani. A beszámolót a Közgyűlés fogadja el. Az Egyesület,  az éves beszámolóját jóváhagyással köteles, letétbe helyezni és közzétenni.

 

VII.2. A közgyűlés által elfogadott beszámolót  határidőre az elnök köteles letétbe helyezni és közzétenni.

 

VII.3. Az elfogadott beszámoló közzététele az Országos Bírósági Hivatal részére megküldéssel valósul meg. A közzétételi kötelezettség emellett kiterjed a beszámoló és a  mellékletnek az Egyesület honlapján történő elhelyezésére is. A honlapon közzétett adatok folyamatos megtekinthetőségét legalább a közzétételt követő második évre vonatkozó adatok közzétételéig kell biztosítani.

 

VII.4. A beszámoló készítésére a számvitelről szóló törvény és annak felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet előírásait kell alkalmazni.

 

VII.5. Az Egyesület beszámolójába, bárki betekinthet, és abból saját költségére másolatot készíthet.

 

 

VIII.

 

AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE

 

VIII.1. Az Egyesület megszűnik:

-            ha a közgyűlés más szervezettel történő egyesülését, illetve szervezetekre történő szétválását határozza el;

-            a közgyűlés kimondja az Egyesület megszűnését vagy az arra jogosult szerv megszünteti  a 3:48. § -ban foglaltak szerint;            

-            ha céljának megvalósítása lehetetlenné válik, és új célt nem lett meghatározva;

-            az Egyesület igazolt tagjainak létszáma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt;

-            a vagyoni viszonyok lezárására irányuló eljárás után a Bíróság az Egyesületet a nyilvántartásból törli:

VIII.2. Az Egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén vagyonát - hitelezői kielégítése után – az Egyesület egyéni tagjai létszámának arányában kell felosztani.

 

 

 

IX.

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

IX.1. Az Egyesület tagjai kötelezik magukat arra. hogy az Egyesülettel kapcsolatos vitás ügyeikkel mindaddig nem fordulnak bírósághoz,

        amíg az Egyesület elnöksége a vitás ügy megoldását nem kísérelte meg.

        Ezeket az ügyeket az elnökség 30 napon belül köteles megvizsgálni, és arról az érdekelt feleket határozatban értesíteni.

IX.2. Az elnökség határozata ellen a közgyűlésnél lehet fellebbezni. A közgyűlés által hozott határozat ellen 30 napon belül a Bírósághoz lehet jogorvoslattal fordulni.

IX.3. Ezen egyesületi alapszabályban nem szabályozott kérdések tekintetében a Magyar Természetjáró Szövetség alapszabályának megfelelő rendelkezései az irányadók.

IX.4. Ezt az alapszabályt az Egyesület 1983. május hó 30. napján tartott közgyűlése (küldöttközgyűlése) állapította meg.

 
Módosításra került:

- az 1985. február 18-i közgyűlésen;

- az 1987. február 21-i közgyűlésen;

- az 1991. március 6-i közgyűléseken.

Megerősítésre került:

az 1993. október 4-i közgyűlésen.

Módosításra került:

- az 1995. április 24-i közgyűlésen;

- az 1999. április 24-i közgyűlésen;

- a 2000. április 29-i közgyűlésen.

Megerősítésre került:  

- a 2004. június 10-i közgyűlésen:

- a 2008. május 29-i közgyűlésen.

Módosításra került:

- a 2009. február 19-i közgyűlésen;

- a 2012. május 12-i közgyűlésen;

- a 2013. május 4-i közgyűlésen;

- a 2013. december 12-i közgyűlésen;

- a 2015. április 18-i közgyűlésen.

 

Kaposvár, 2015. április 18.

 

Szép József

Egyesület elnöke

 

 

 
Hírlevél, levél küldés

E-mail regisztráció:

Küldésről itt olvashatsz.

 
Pontos idő
 
Ami fontos lehet
 
2018. évi gyalogos túrák
 
Permanens IVV
 
Január
 
Február
 
Március
 
Április
 
Május
 
Június
 
Július
 
Augusztus
 
Szeptember
 
Október
 
November
 
December
 
Zubor István: Levelek egy kezdő turistához
 
Somogyi túrázók linkgyüjteménye
 
Kiemelt linkek
 
Hasznos linkek
 
Hasznos segédanyagok
 
Számláló
Indulás: 2006-03-26
 
SMS-hirdetőfal
 

ANELIATH - varázslat és sárkányvér- Te ki leszel ebben a csavaroS Történetben? - SZEREPJÁTÉK    *****    ANELIATH - varázslat és sárkányvér- Te ki leszel ebben a csavaroS Történetben? - SZEREPJÁTÉK    *****    Gyere és csatlakozz a -Karstjäger- magyar airsoft csapatába!    *****    Szoba gyerekkel kiadó film meg tekinthetõ gportálon klikk ide!    *****    Simonyi ingatlan Debrecen Eladó luxus lakások, házak, telkek, üzletek, lakóparki ingatlanok. Simonyi ingatlan Debrecen    *****    Ajándékozz Horoszkópot! Lepd meg szeretteidet egy Személyre szóló asztrológiai elemzéssel és 1 éves elõrejelzéssel.    *****    A horoszkóp a lélek tükre,egyszer mindenkinek bele kell néznie, ehhez adok én,sok segítséget. Fordulj hozzám bizalommal!    *****    Az asztrológia sok segítséget ad az élet minden területén, de képzett, tapasztalt asztrológus kell hozzá, keress meg!    *****    Születési horoszkóp,3 év elõrejelzés,párkapcsolati elemzés,konzultáció.Tájékoztatás az oldalon! látogass,meg!!!    *****    | WATTPAD | Egy neves gimnázium, egy gazdag, arrogáns srác és egy ösztöndíjas lány nem mindennapi szerelme | WATTPAD |    *****    Bérkalkulátor    *****    Infrashape Horizontal fitness stúdió Debrecen    *****    Infrashape Horizontal fitness stúdió Debrecen    *****    too young and innocent | an aegyo queen | twice | neo culture technology    *****    LÉGY A MAGAD ASZTROLÓGUSA! Regisztrálj oldalamra és én segítelek elsajátítani az asztrológia tudományát!    *****    Tanuld nálam az asztrológiát teljesen ingyen, vagy kérj részletes asztrológiai elemzést „BECSÜLET KASSZÁS” alapon!    *****    Új lovas szerepjáték! * Új lovas szerepjáték! * Lépj be a lovak csodálatos világába! Nevelj te is nálunk!    *****    Születési horoszkóp,3 év elõrejelzés,párkapcsolati elemzés ingyenes konzultáció,tájékoztatás az oldalon! kattints ide!!!    *****    Bûbájos Boszorkák - Charmed - Hírek - Extrák - Érdekességek - Charmed - Bûbájos boszorkák - Sok - sok infó - Charmed -    *****    Pénzkeresés az Interneten! Csak is kipróbáld, tesztelt módszerekkel, melyek tényleg fizetnek!