Kaposvári Természetbarátok Turista Egyesülete
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Egyesületünk élete
 
2017. évi kerékpáros túrák
 
Március
 
Április
 
Május
 
Június
 
Július
 
Augusztus
 
Szeptember
 
Október
 
Hasznos tanácsok
 
Túrabeszámolók
 
Túratervek, ötletek
 
Látnivalók a túrákon
 
Társalgó (chat)
Név:

Üzenet:
:)) :) :@ :? :(( :o :D ;) 8o 8p 8) 8| :( :'( ;D :$
 
KTTE Fegyelmi szabályzat

 A KAPOSVÁRI TERMÉSZETBARÁTOK

TURISTA EGYESÜLETÉNEK

 

 

FEGYELMI SZABÁLYZATA

 

 

1.      §

 

SZEMÉLYI ÉS TERÜLETI HATÁLYA

 

 

1./ A sportági szakszövetségekről szóló 1989. évi 9. törvényerejű rendelet 16. § (1) bek. a.) pontjában foglalt felhatalmazás, valamint az MKM 1991. évi 4. törvényerejű rendelete alapján az alábbi Fegyelmi szabályzatot kell alapul venni, illetőleg alkalmazni:

 

a.)            A Kaposvári Természetbarátok Turista Egyesülete keretében sporttevékenységet folytató, igazolt sportoló, túravezető, sportedző, játékvezető, versenybíró, választott tisztségviselő és egyéb sportszakember, vagy azzal összefüggő tevékenységet kifejtő személlyel (a továbbiakban együtt: sportoló) szemben;

b.)           Ezt a Fegyelmi szabályzatot kell alkalmazni a Magyar Köztársaság területén, illetve külföldön megvalósított sportfegyelmi vétségek alapján folyó fegyelmi eljárásban.

 

 

2.      §

 

FEGYELMI VÉTSÉGEK

 

1./ Fegyelmi vétséget követ el az a sportoló, aki:

 

a.)    a versenyszabályokat neki felróható módon megszegi;

b.)    a sporttevékenységgel összefüggően bűncselekményt vagy szabálysértést követ el;

c.)    a sporttevékenység fokozására tiltott teljesítményfokozó szert vagy módszert (dopping) alkalmaz, illetőleg annak alkalmazásában közreműködik;

d.)    a sportegyesületi tagsági viszonyból fakadó kötelezettségeit más, neki felróható módon megszegi;

e.)    külföldi út előtti, számára meghatározott felkészülési feladatokat megtagadja, vagy azokat mentő ok nélkül nem teljesíti;

f.)      a sportág tisztségviselőjével, túravezetővel, edzővel, vagy más szervezeti vagy hivatásszerű kapcsolatban álló és e minőségben eljáró személlyel szemben fegyelmezetlen, sértő magatartást tanúsít.

  

2./ Az 1./ pontban említett fegyelmi vétséget – a rá vonatkozó mértékben – túravezető, tisztségviselő, illetve a természetjárással szervezeti vagy hivatásszerű kapcsolatban lévő személy is elkövetheti.

 

3./ Fegyelmi vétséget valósít meg az a sportoló, illetve a 2./ pontban meghatározott személy, aki a tömegtájékoztatási eszközökben, sporteseményen, vagy más, a természetbarát-sport számára szervezett programon a természetbarát sporttal összefüggésben olyan magatartást tanúsít, véleményt mond vagy kifejezést használ, amely a természetbarát sportágat sérti, illetve megalapozatlan és tartalmánál fogva alkalmas arra, hogy a természetbarát-sport társadalmi elismertségét hátrányosan befolyásolja.

 

 

3.      §

 

FEGYELMI BÜNTETÉSEK

 

 

1./ A fegyelmi vétség elkövetője a Fegyelmi szabályzatban meghatározott fegyelmi büntetésekben részesíthető.

 

2./ Fegyelmi büntetésként a következők alkalmazhatók:

a.)    figyelmeztetés (szóban vagy írásban);

b.)    pénzbüntetés;

c.)    meghatározott kedvezmények és juttatások csökkentése, ill. megvonása;

d.)    eltiltás – meghatározott időre – a sporttevékenységtől;

e.)    kizárás.

 

3./ Pénzbüntetés fegyelmi büntetésben az a sportoló részesíthető, aki a sporttevékenységével összefüggésben munkabérben, vagy munkabéren kívüli juttatásban részesül. A pénzbüntetés összege nem haladhatja meg a sportoló juttatásainak háromhavi összegét.

 

4./ A kedvezmények megvonása vagy csökkentése a 2./ bekezdés b.), d.) lés e.) pontjai mellett alkalmazható, illetve a b.), e.) pontok közül együtt több is alkalmazható.

 

5./ A sporttevékenységtől való eltiltás lehet játéktól, versenyzéstől, edzésen való részvételtől, túravezetői, sportedzői, játékvezetői, versenybírói működéstől, sportszervezetben való tisztségviseléstől, stb. A fegyelmi határozat állapítja meg, hogy az eltiltás milyen időtartamra szól.

 

6./ Az eltiltás időtartama a 10 évet általában nem haladhatja meg, de rendkívül súlyos esetben az örökös eltiltás is kimondható.

 

7./ Minden sporttevékenységtől való eltiltás fegyelmei büntetésben a 2. § (1) bekezdés b.), illetőleg c.) pontjában meghatározott fegyelmi vétséget elkövető sportoló részesíthető.

   

8./ Ha a sporttevékenységtől való eltiltás időtartama a 18 hónapot meghaladja, a határozat rendelkező részét a megyei szövetségnek meg kell küldeni, amely köteles azt hivatalosan megjelentetni.

 

 

4.      §

 

A FEGYELMI BÜNTETÉS CÉLJA ÉS ELVEI

 

 

1./ A fegyelmi büntetés legfőbb célja a nevelés és a megelőzés. Ennek megfelelően a fegyelmi büntetést úgy kell kiszabni, hogy igazodjék a fegyelmi vétség súlyához, az elkövető vétkességének fokához, továbbá az enyhítő és súlyosbító körülményekhez.

 

 

5.      §

 

FEGYELMI ELJÁRÁS

 

 

1./ A fegyelmi eljárás indítvány (bejelentés) alapján, illetve hivatalból indul. Fegyelmi eljárást bejelentés alapján bárki kezdeményezhet.

 

2./ A fegyelmi büntetést a fegyelmi jogkör gyakorlója – a 3./ bekezdésben foglalt kivétellel – fegyelmi eljárás alapján, indokolt írásbeli határozattal szabja ki. Az eljárás során a sportolót meg kell hallgatni és lehetővé kell tenni, hogy védekezhessék, továbbá fel kell deríteni a javára és terhére szolgáló körülményeket.

 

3./ Ha a tényállás tisztázott, a 3. § (2) bekezdésének a.) és b.) pontjában meghatározott fegyelmi büntetés fegyelmi eljárás mellőzésével is kiszabható.

 

4./ Nem lehet fegyelmi eljárást indítani, vagy annak mellőzésével büntetést kiszabni, ha a kötelezettségszegés felfedése óta egy hónap, illetőleg elkövetése óta hat hónap már eltelt.

 

5./ Nem lehet fegyelmi eljárást indítani, ha a kötelezettségszegés miatt büntető vagy szabálysértési eljárás indult és az nem végződött felmentéssel, az egy hónapos határidő a jogerős határozat közlésétől, a hat hónapos határidő az eljárás jogerős befejezésétől számít.

 

6./ Külföldön elkövetett fegyelmi vétség esetén az 5. § (4) és (5) bekezdésében lévő határidőket a külföldről történő visszaérkezés napjától kell számítani.

 

7./ A megyei szövetség fegyelmi bizottsága jár el az ellen, aki az általa vagy közreműködésével megrendezett bajnokságon, versenyen vagy egyéb sporteseményen vesz részt és azokon vagy azokkal összefüggésben nem kizárólag sportegyesületi rendet sértő fegyelmi vétséget követ el.

    

8./ A megyei szövetség fegyelmi bizottsága jár el az ellen, aki a cselekmény elkövetése után, de még a sportegyesületi fegyelmi felelősségre vonás előtt sportegyesületi tagsági viszonyát kilépéssel megszüntette.

 

 

6.      §

 

FELLEBBEZÉS

 

1./ A fegyelmi határozat ellen fellebbezésnek van helye.

 

2./ A fellebbezést a kihirdetéskor szóban vagy a kézhezvételtől számított tizenöt napon belül írásban, annál a szervnél kell bejelenteni, amely a határozatot hozta.

 

3./ A szóban bejelentett fellebbezés indokait a határozatot hozó szervnél tizenöt napon belül írásban kell előterjeszteni.

 

4./ Fellebbezés esetén az iratokat a beérkezéstől számított három napon belül fel kell terjeszteni a megyei szövetséghez.

 

5./ Nincs helye fellebbezésnek akkor, ha a határozatot a megyei szövetség, vagy az MTSZ elnöksége hozta.

 

 

7.      §

 

MÁSODFOKÚ TÁRGYALÁS ÉS HATÁROZAT

 

 

1./ A másodfokú szerv általában az iratok alapján dönt. Indokolt esetben bizonyítási eljárást is lefolytat.

 

2./ A másodfokú határozatban a másodfokú szerv az elsőfokú határozatot helybenhagyhatja, megváltoztathatja, vagy hatályon kívül helyezheti, és az elsőfokú fegyelmi bizottságot új eljárás lefolytatására utasíthatja, megjelölve azt, hogy a megismételt eljárást milyen szempontok szerint kell lefolytatni.

 

3./ A másodfokú szerv az írásba foglalt határozatát közli az érdekeltekkel, valamint mindazokkal a szervekkel, amelyek közreműködni kötelesek a határozat végrehajtásában. A fegyelmi eljárás iratait az első fokon eljárt fegyelmi bizottsághoz kell visszaküldeni.

 

 

8.      §

 

MENTESÍTÉS FEGYELMI BÜNTETÉS ALÓL

 

 

1./ A másodfokú szerv - kérelemre - mentesítheti a sportolót a fegyelmi büntetés végrehajtása alól.

 

 

2./ A mentesítésnek akkor van helye, ha:

 

a.)    a fegyelmi büntetés időtartamának több mint a fele eltelt és

b.)    a felelősségre vont újabb fegyelmi vétséget nem követett el, a fegyelmi büntetés elengedésére egyébként érdemes, feltéve, hogy a büntetés célja ily módon is elérhető.

 

  

9.      §

 

FEGYELMI BIZOTTSÁG

 

 

1./ A Fegyelmi szabályzatban foglaltak jogköri gyakorlójáról az egyesület alapszabálya rendelkezik.

 

2./ A fegyelmi jogkör gyakorlói tevékenységükben függetlenek, csak a hatályos jogszabályok és a Fegyelmi szabályzat szerint kötelesek eljárni.

 

3./ A fegyelmi határozatot a sportegyesületi tagsági könyvbe be kell jegyezni.

 

4./ A fegyelmi eljárás iratait három évig meg kell őrizni.

 

 

10.  §

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

  

 

1./ A Fegyelmi szabályzatot a hatálybalépést követően megindított fegyelmi eljárásokra kell alkalmazni.

 

2./   Ezt a Fegyelmi szabályzatot a sportegyesület 1995. április hó 24. napján tartott

közgyűlése (küldöttközgyűlése) állapította meg.

 

Megerősítésre került

 

- az 1999. április 24-i  (küldöttközgyűlésen)  közgyűlésen,

- a  2000. április 29-i  (küldöttközgyűlésen) közgyűlésen,

- a  2004. június 10-i  (küldöttközgyűlésen) közgyűlésen,

- a  2008. május 29-i  (küldöttközgyűlésen) közgyűlésen,

- a  2009. február 19-i  (küldöttközgyűlésen) közgyűlésen.

 

 

Kaposvár, 2009. február 19. 

 

 

  

                                                                                             Szép József                                    

                                                                                            SE elnöke sk.


 

 

 
Hírlevél, levél küldés

E-mail regisztráció:

Küldésről itt olvashatsz.

 
Pontos idő
 
Ami fontos lehet
 
2017. évi gyalogos túrák
 
Permanens IVV
 
Január
 
Február
 
Március
 
Április
 
Május
 
Június
 
Július
 
Augusztus
 
Szeptember
 
Október
 
November
 
December
 
Zubor István: Levelek egy kezdő turistához
 
Somogyi túrázók linkgyüjteménye
 
Kiemelt linkek
 
Hasznos linkek
 
Hasznos segédanyagok
 
Számláló
Indulás: 2006-03-26
 
SMS-hirdetőfal
 

Astropapa-iskolája mindenkit szeretettel vár és INGYENES TANÁCSOT AD minden kedves érdeklõdõnek!    *****    Supernatural - ODaát - 13. ÉVad - Extrák - Infók - ÉRdekességek - ODaát - Supernatural - 13.ÉVad - Supernatural - ODaát    *****    A csillagjövõ oldalon,nem csak alacsonyak az árak, hanem a tanácsadás, teljesen ingyenes. Szeretettel várlak minden nap    *****    Új design! Az egyetlen magyar Olicity és a legaktívabb Zöld Íjász rajongói oldala! 6. évad & Arrowverse hírek!    *****    No.1 Christina Aguilera Fan Site - Minden ami X-Tina, minden héten újdonságok! Katt!    *****    TelenovelasWeb - Hírek, képek, videók, saját véleménnyel tarkított bejegyzések telenovellákról és a színészekrõl! Gyere!    *****    Hamarosan olvashatók lesznek az oldalamon az Asztro-tükör asztrológiai írásai, cikkei.    *****    Gesztenye, gesztenye, gesztenye... és egy álmos sün! Gyertek az októberi rétre Mályvával és Pipitérrel! Irány a Mesetár!    *****    Születési,baba,hold horoszkóp,elõrejelzés,párkapcsolati elemzés,fogamzási képlet! Ingyenes tanácsadás!Várlak!Kattints!    *****    Ha te is a letisztult stílus híve vagy, nézz be hozzám! Smink, ruha, kritika //Style and Stuff// Style and Stuff//    *****    MINDEN HÓNAPBAN INGYENES G-PORTÁL SABLON! TELJESEN ÁTSZERKESZTHETÕ A LEGÚJABB KÓDOKKAL! Ne maradj le egyik hónapban sem!    *****    Rendeld meg az asztrológiai csomagok egyikét és teljesen ingyen megbeszélheted velem a kérdéseidet telefonon, skypeon!!!    *****    Nézz filmet messengeren! Ha szereted a filmeket klikk ide! Film!Film!Film!Film!Film!Film!Film!Film!Film!Film! Film!Film!    *****    Nézz filmet messengeren! Ha szereted a filmeket klikk ide! Film!Film!Film!Film!Film!Film!Film!Film!Film!Film!Film!Film!    *****    A CSILLAGJÖVÕ OLDALON RENDKÍVÜLI AKCIÓK,LEHETÕSÉGEK.A MEGRENDELÉSEK UTÁN TELJESEN INGYENES KONZULTÁCIÓ,TANÁCSADÁS.VÁRLAK    *****    Õszi manókalandok a réten! Búcsúztassátok el ti is útra kelõ madarainkat Mályvával és Pipitérrel! Gyertek a Mesetárba!    *****    | Ashley Tisdale | Ashley Tisdale | Ashley Tisdale | Ashley Tisdale | Ashley Tisdale | Ashley Tisdale | Ashley Tisdale |    *****    Bûbájos boszorkák - Charmed - Extrák - Érdekességek - Cikkek - Interjúk - Bûbájos boszorkák - Charmed - Charmed -Játékok    *****    Infrashape Horizontal fittness stúdió Debrecen    *****    WISE-VOGUE | SZISSZ ÉS KLAU BLOGJA TERMÉKTESZTEKKEL, TIPPEKKEL, ÖTLETEKKEL A MINDENNAPOKRA // WISE-VOGUE // WISE-VOGUE